Sheep sorting pen or race

Photo of a sheep sorting pen